Groenbeleidsplan Woudenberg 2020. “Hoe nu verder”?

De gemeente heeft een nieuw Groenbeleidsplan gemaakt “Woudenberg Groen = Samen Doen”. In de visie bij dit plan krijgen bevordering van groen en natuur én biodiversiteitsherstel veel aandacht. En in projecten worden  ‘burgerparticipatie’ en samenwerking met de Stichting Duurzaam Woudenberg ruim omarmd. We zijn zeer verheugd met de opzet van dit plan hier te lezen.

Groenprojecten ‘on hold’.

Echter de uitwerking van deze visie blijft heel algemeen, nauwelijks concreet en de rol van de gemeente zelf passief en vrijblijvend. Door een forse bezuinigingsopgave zijn bovendien alle projecten voor burgerparticipatie ‘on hold’ gezet. Die zouden daarmee tot en met 2025 geen doorgang vinden. Bewustwordingsacties, stimuleren van en deelnemen aan dergelijke projecten zoals het inzaaien van bijenbloemen, een project dat vorig jaar heel succesvol was, worden niet meer door de gemeente ondersteund. Ook stimuleren en bijdragen aan groene buurtinitiatieven is er niet meer bij.

Protest SDW

Biodiversiteit is, mede door onze lobby eerder dit jaar, als apart duurzaamheidsthema toegevoegd aan het beleidsplan voor Duurzaamheid en tegelijkertijd is ook het Groenbeleidsplan onder het thema Biodiversiteit geschaard. Dit betekent iig enige borging hiervan voor de toekomst. Daarnaast  hebben wij ons op verschillende momenten in de aanloop naar het aannemen van dit groenbeleidsplan, ingezet om verandering te krijgen in het ‘on hold’ zetten van de projecten en de passieve rol van de gemeente. Zowel via direct overleg binnen de  gemeente zelf, als in de media en met twee inspreekreacties, op het conceptGBP (in maart) en voor de gemeenteraad (op 2 juni). Tenslotte hebben een aantal politieke partijen in de  gemeenteraadsvergadering van 2 juli jl. een aantal amendementen en moties ingediend. Hiermee hebben zij de gemeente o.a. willen aansporen om alsnog, ‘zonder kosten en met nauwelijks ambtelijke inspanning’ haar verantwoordelijkheid en een actieve voortrekkersrol op te nemen. Dit heeft vooralsnog geen resultaat opgeleverd. Wel is nu vastgesteld dat wij samen met de imkervereniging worden betrokken ‘bij het jaarlijkse uitvoeringsplan van het GBP, voor wat betreft het onderdeel biodiversiteit‘.

Onze visie op groenbeleid

Groenbeleid dient o.i. gericht te zijn op een duurzame toekomst. Biodiversiteitsherstel zou de ‘kern’ moeten vormen waarop dit geënt is en dus leidend. Dit omdat biodiversiteitsverlies een urgent probleem is en niet alleen raakt aan CO2 uitstoot en klimaatverandering maar ook aan de natuur, het milieu, onze economie en ons voedsel. Voorbeelden zijn versnippering van het landschap waardoor natuurlijke doorgangen, ecosystemen en leefgebieden voor planten en dieren verdwijnen met achteruitgang van soorten,  verdroging, vermesting en verzuring van de bodem, verontreinigde oppervlaktewateren, gifstoffen in ons voedsel en in de toekomst dreigend voedseltekort door toenemende insectensterfte. Dit alles betekent dat wij ons ook op lokaal niveau en samen met u als inwoners,  willen inzetten voor de aanpak hiervan, en zo mogelijk alsnog samen met de gemeentelijke organisatie, zowel binnen de bebouwde kom als in het buitengebied.

Wij pakken de handschoen wel op in een tweesporenbeleid

  1. Bewustwording en uitvoeren van acties voor en samen met u als inwoners om, zowel in uw eigen tuin als in het openbaar groen in uw wijk en bv bij scholen, te werken aan biodiversiteitsherstel en klimaatadaptatie. In het stimuleren en aanbieden hiervan dient de gemeente o.i. een cruciale rol te spelen. Gezien de bezuinigingsopgave hebben wij voorgesteld om hiertoe iig een pagina met informatie toe te voegen aan de gemeentelijke website. Dit is mogelijk zonder noemenswaardige kosten en ambtelijke inspanning.  Helaas heeft de gemeente dat voorlopig afgewezen. Vanuit  SDW willen wij bij u alsnog de mogelijkheden onder de aandacht  brengen voor deelname aan projecten van externe organisaties zoals groene buurtprojecten, en waar mogelijk daar ook begeleiding en ondersteuning bij aanbieden. We zullen op korte termijn een lijst en voorbeelden hiervan publiceren.
  2. Aanpak van de oorzaken van biodiversiteitsverlies en herstel van de relatie tussen natuur en  landbouw in het buitengebied. Een toekomst gericht op meer differentiatie in de landbouw en minder gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen, op herwaardering van agrariërs en aanbieden van handvatten voor nieuwe verdienmodellen, samen met de natuur (in plaats van ten koste ervan) en samen met andere grondeigenaren zoals natuurbeheerders, en waarin zij een eerlijke prijs krijgen voor hun inspanningen. Aan de gemeente is voorgesteld  zich hiertoe als supporter aan te sluiten bij het ‘Deltaplan Biodiversiteitsherstel’, een kennisplatform en  brede beweging van onderwijsinstellingen, bedrijven, natuur- en boerenorganisaties die ruime  kennis en ondersteuning aanbieden met toegang tot innovatieve toekomstbestendige en duurzame bedrijfsmodellen. Het college heeft beloofd te onderzoeken of deze aansluiting opportuun is. Intussen willen wij graag samenwerken met agrariërs in de omgeving die al een nieuwe route ingeslagen zijn richting meer biologisch, natuur inclusief of circulair. Zij vormen mooie voorbeelden die we graag breed willen delen en stimuleren.

Reacties zijn gesloten.